Sve što vas zanima o ugovoru o poklonu

U narednom tekstu biće precizno naznačen način sačinjavanja ugovora o poklonu, overavanje istog i mogućnost raskida. Sve su to pitanja na koja advokatske kancelarije najčešće odgovoraju. Zahvaljujući dobroj informisanosti, maloj rutini i poznavanju pravila pisanja, možete se usuditi i samostalno da sačinite ugovor, a advokat samo da vam proveri.

Šta predstavlja ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je pravni akt, koji se prenosi pravo sa jednog lica na drugo. Prilikom poklanjanaja bilo koje stvari više ili manje vredne, materijalnog iznosa ili pak nematerijalne baštine ugor o poklonu je obavezan. Njime se definišu sva prava i obaveze ugovornih strana i istim se štite pravni interesi obeju strana. 

Kako se piše ugovor o poklonu

Koncepcija ugovora o poklonu je identična kao bilo kog drugog ugovora. Dakle, sačinjen je iz stavova, hronološki raspoređenim, gde se svaki član vezuje za prethodni. Ugovor o polonou započinje se osnovnim podacima o osobi koja predaje poklon i podacima o osobi koja prima poklon. Obično su u ugovor upisuje ime, prezime, broj lične karte, adresa, matični broj, često i srednje ime. Zatim sledeći korak bio bi opis poklona koji se predaje, podaci o poklonu i vrednost poklona. Sledećim članom definiše se pravo osobe koja daje poklon, zatim sledi pravo osobe/a koja prima poklon. I na kraju je pouka o načinu raskida ugovora. Broj primeraka ugovora, mesto i datum i potpisi ugovornih strana. 

Advokatske kancelarije

Advokatske kancelarije su specijalizovane za pisanje različitih ugovora, pa tako i ugovora o poklonu. Praktično, po dostravljanju svih traženih podataka od stranaka, advokat vrlo brzo i u najrkaćem roku može sačiniti ugovor. Bitno je napomenuti da advokati sačinjavaju ugovor, a notari isti overavaju. Obično notar ne ulazi u sadržaj akta koji overava, pa tako je potrebno uloženo puno poverenje u advokata. 

Da li se ugovor o poklonu može raskinuti

Ugovor o poklonu se može raskinuti, jer je istim i definisan način raskidanja. Ukoliko je jedna od ugovornih strana nezadovoljna iz nekog razloga predmetnim ugovorom može samostalno ili preko advokata zahtevati raskid ugovora. Ukoliko se i druga strana složi ugovor može biti raskinut ili promenjen. Ako se druga strana ne složi sa navodima prve strane, moguće je pokretanje sudskog spora pred nadležnim sudom. Prilikom ulaska u sudski spor potrebnpo je znati da isti može trajati i više meseci ili godina, u zavisnosti od vrednosti poklona i težine slučaja. 

Plaćanje prenosa sredstava

Prilikom prenosa vlasništva sa jednog lica na drugo obavezno je i plaćanje prenosa sredstava. Ono će zavisiti od vrednosti samog poklona. Savet bi bio da se potpisnici ugovora rasitaju o tehnici i potrebni za plaćanje pre ulaska u ostupak sačinjavanja ugovora.

Savet

Prilikom poklanjanja poklona bilo koje vreste poželjno je sačiniti ugovor o poklonu i tako zaštiti pravne ineterese i osobe koja poklon predaje i osobe koja poklon prima. Često su posredi i zloupotrebe prilikom poklanjanja (recimo stana, automobila, poslovnog prostora i sl.), upravo zbog toga ugovor o poklonu bi minimizirao mogućnost pronevera i ojačao pravo potpisnika. Jednostavno se sačinjava, lako i brzo overava kod notara i tako stičete mogućnost da na adekvatan i pravni način posedujete predmetnim poklonom.