transferne cene

Priprema studije o transfernim cenama

Studija koja se bavi transfernim cenama predstavlja zakonsku obavezu kojh sva privredna društva i preduzetnici koji sa povezanim licima posluju moraju da dostave. Osim što moraju da dostave izveštaj, preduzetnici i pravna lica imaju obavezu da posebno iskažu transakcije sa povezanim locima u Poreskom Bilansu. Ovakav način pripreme izveštaja prvi put se u poslovanju primenje još 2013. godine.

Šta su transferne cene?

Transferne cene podrazumevaju cene prpizvoda i usluga koje važe za povezana lica i koja su u vezi sa međusobnim pozajmicama i kreditima. Kada je reč o prometu koji nastaje između povezanih pravnih i fizičkih lica, onda ppstoji i mogućnost za manipulisanke kako bi se izbeglo plaćanje poreza.

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica članom 59. definisano je da se sa obveznikom povezuje pravno ili fizičko lice pri čemu se u odnosu sa obveznikom javlja mogućnost uticaja na poslovne odluke ili kontrole. Takođe, pravna lica koja imaju mogućnost kontrole ili postoji značajni uticaj na poslovne odluke, a koja poseduju 25% akcija ili udela, tj. glasova u organima upravljanja.

Zakonom se predviđa da su povezana lica obuhvaćena preko kapitala u slučaju kada se poseduje preko 25% vlasništva kapitala. Odnos povezanosti moguć je i preko upravljačke funkcije. Reč je o pravnim licima kod kojih ista pravna ili fizička lica učestvuju u kontroli i upravljanju ili kapitalu, odnosno oni su na rukovodećim funkcijama, tačnije na mestu direktora ili predsednika upravnog odbora.

Rodbinski odnosi podrazumevaju da jedno fizičko ili pravno lice je osnivač ili suosnivač više firmi koje međusobno rade. To je u situacijama kada rukovodioci preduzeća ili vlasnici posluju sa familijom. Četvrta povezanost i najčešći predmet analize poslovanja jesu poslovni odnosi sa firmom ili preduzećima koja imaju sedište na onoj teritoriji koja je pod posebnom jurisdikcijom ili na teritoriji koja se uglavnom naziva poreskim rajem.

Cilj provere transferne cene

Svaka država na svetu štiti svoj budžet. To čini i Srbija, a cilj svake zemlje jeste da spreči nekontrolisan odliv kapitala. Uglavnom se dešava da multinacionalna kompanija osniva ćerke firme ili ogranak u zemlji gde je poreska stopa znatno niža nego što je to slučaj sa matičnom firmom. Tako se dobit iz jedne u drugu zemlju prebacije, a plaća se i manji porez.

Zato sledi provera poslovanja, odnosno provera da li su povezana lica radila prena transfernim, odnosno kontrolisanim cenama ili su cene bile van dohvata ruke. Cilj ove provere jeste da se proveri ispravnost plaćenog, ali i obračunatog poreza.

Sve je češći slučaj da firme preuzimaju poslove banaka i jedna drugoj novac pozajmljuju, a to je posebno izraženo između povezanih lica. Zbog toga su osobe koje pripremaju studiju o transfernim cenama zadužene da posebno provere da li je reč o iscrpljivanju firme koja je davala pozajmicu sa višim kamatnim stopama ili je reč o tržišnoj kamatnoj stopi.

Često bivaju pod lupom i firme koje bez kamate daju pozajmicu svojim povezanim licima, ali se u takvim situacijama država ne odriče prihoda, tj. poreza na kamatu koja nije plaćena. Zato svaka firma, davalac pozajmice bez kamate u obavezi je da kaže kolika bi bila ta kamata u slučaju da se naplaćivala kako bi se na tu sumu porez platio.